Kontakt

Bestyrelses medlemmer:

Formand Ella Lambertsen

Louise Thomsen
Bo Wendel
Henning Vesterggard
Jonas Iversen
René Skjoldborg
 Aktivitetsansvarlig  Jonas Iversen  Duevænget 10, 6710 Esbjerg V  31234932  iversenjonas@hotmail.com
 Chef træner  Jakob Toft  Englundsvej 7000 Fredericia  20986577  jakobtoft.obk@gmail.com
 Formand  Ella Lambertsen  Sjelborggårdsvej 17, 6710 Esbjerg V  22227753  ella@fw.dk
 Human Resources  Karina Langmack  Bævervej 24, 6715 Esbjerg N 30934474  Karina.langmack@gmail.com
 Klubtøj   Bo Wendel  Jollen 17, 6710 Esbjerg V  40123225  bow@rsl.dk
 Motionist & nøgler  Henning Vesterggard  Idræts Allé 34, 6710 Esbjerg V  30485443  hev@esenet.dk
 Sport & udvikling  Bo Wendel  Jollen 17, 6710 Esbjerg V  40123225  bow@rsl.dk
 Sponsor ansvarlig  Bo Wendel  Jollen 17, 6710 Esbjerg V  40123225  bow@rsl.dk
 Sponsor ansvarlig  Henrik Poulsen  Gramsvej 2, 6710 Esbjerg N  51441744  hbp@esenet.dk
 Træningslejr  Kristian Valther  Bævervej 24, 6715 Esbjerg N  22405212  valther@esenet.dk
 Ungdomsformand  René Skjoldborg  Skorpionens kvarter 10, 6710 Esbjerg V  60151867  skjoldborg.fam@gmail.com
 Økonomi  Louise Thomsen  Havbakken 139, 6710 Esbjerg V  40212637  louisedt@hotmail.com
 Økonomi Faktura  Inger Kunze  Skyttevænget 30, 6710 Esbjerg V  30226556  kunze@youmail.dk
         
         
         
Billeder fra forskellige arrangementer i Hjerting Badminton klik her: https://www.flickr.com/groups/hifbadminton/
DGI Udspil april, 2014 - artikkel om Hjerting badminton se side 34-35 klik her: http://www.e-pages.dk/dgi/1039076997/html5/  
Badmintonbladet 1 udgave, artikkel om Hjerting Badminton se side 38-39 klik her: https://issuu.com/badmintonbladet/docs/badmintonbladet_vol_i 
Privatlivspolitik for idrætsforeninger 
29.04.2018


Hjerting Idrætsforening, Badminton afdelings dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. 


Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Hjerting IF, Badminton afdeling er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Louise D. Thomsen 
Adresse: Havbakken 139
CVR: 85322117
Telefonnr.: 40212637
Mail:  louisedt@hotmail.dk
Website: http://www.badminton.hjertingif.dk


Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
 1. Medlemsoplysninger: 
 2. Almindelige personoplysninger:
  • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, hvilke hold og arrangementer der er tilmeldt
 3. Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: 
  • Helbreds oplysninger, fx. sygdomme træneren bør have kendskab til
 
 1. Oplysninger om ledere og trænere: 
 2. Almindelige personoplysninger: 
  • Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse 
  • Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer

 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: 
 • CPR-nummer
 • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest
Her indsamler vi oplysninger fra
Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:
 • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn  
 • Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse
 • Vi indhenter ikke oplysninger fra de sociale medier


Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. 
Lovlige grunde til behandling er særligt: 
 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke


Formålene: 
 1. Formål med behandling af medlemsoplysninger: 
 2. Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 3. Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning 
 4. Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 5. Levering af varer og ydelser du har bestilt 
 6. Administration af din relation til os

 1. Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere: 
 2. Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen
 3. Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
 4. Opfyldelse af lovkrav
 5. Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
 6. Administration af din relation til os


Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som: 
 • Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v. 
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling 
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v. 
 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen 
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DGI samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet
 • Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende


Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. 
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. 
Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år. 
Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.


Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer. 
Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.  


Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:
Medlemmer:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen
Ulønnede ledere og trænere: 
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt
Lønnede ledere og trænere: 
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier: 
 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt
Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.


Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse 
 • Retten til sletning 
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse 
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.


Revidering af privatlivspolitikken 
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.  


Bilaget er udarbejdet af Danmarks Idrætsforbund og DGI i fællesskab. 
2. udgave, februar 2018.  Tilpasset til Hjerting IF
 
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os via formularen herunder.
 
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Hjerting Idrætsforening - Badminton Nordvangshallen | Hjertingparken 202-206 | 6710 Esbjerg V - mobil 22227753